Produktet ble lagt til i handlekurven din.

Vilkår for kjøp av varer gjennom Telenor Kystradio sin nettbutikk

1 Hva vilkårene gjelder

Disse vilkårene gjelder for forbrukerkjøp av varer fra Telenor gjennom Telenor Kystradios nettbutikk. Det vises også til Telenors alminnelige forretningsvilkår for kjøp av Telenors ekomtjenester. Forretningsvilkårene får anvendelse så langt disse passer. Ved eventuell motstrid vil nærværende vilkår gå foran de alminnelige forretningsvilkårene

2 Parter

Partene i avtalen er den som er registrert som bestiller av varen gjennom nettbutikken og Telenor Norge AS (org. nr. 976 967 631). Bestiller må være fylt 18 år.

3 Skriftlighet

Der det i disse vilkårene stilles krav til skriftlighet, er dette oppfylt ved bruk av e-post, tekstmelding til mobiltelefon (SMS), brev, telefaks eller lignende.

4 Bestillings- og avtaleprosess

Kundens bestilling er bindende når bestillingen er registrert hos Telenor. Kunden vil motta ordrebekreftelse fra Telenor. Avvik mellom kundens bestilling og ordrebekreftelsen anses som et nytt tilbud fra Telenor, som kunden kan akseptere eller takke nei til. Kunden har likevel rett til å gjøre gjeldende sin opprinnelige bestilling såfremt den er i samsvar med Telenors tilbud.

5 Forbehold om skrive-/trykkfeil og om varen er utsolgt

Telenor tar forbehold om at skrive-/ trykkfeil kan forekomme, noe som kan innebære at vi ikke kan levere i henhold til informasjon gitt i vår nettbutikk, vår markedsføring eller på annen måte. Verken Telenor eller kunden er bundet av avtalen om den annen part innså eller burde ha innsett at det forelå en skrive-/trykkefeil. Telenor forbeholder seg retten til å kansellere kundens bestilling eller deler av denne dersom varen er utsolgt. Om varen er utsolgt vil kunden få melding om dette, eventuelt sammen med informasjon om erstatningsvare. Kunden kan velge enten å akseptere Telenors nye tilbud med de endringer som er nærmere angitt i forhold til kundens opprinnelige bestilling eller å kansellere bestillingen.

6 Priser

Alle priser er inkludert merverdiavgift og eventuelt miljøgebyr. Totalkostnaden for kjøpet vil fremkomme før bestilling og inkludere alle utgifter forbundet med kjøpet, som utgifter til porto, frakt, emballasje m.m.

7 Betaling

Betaling skjer i henhold til nærmere avtale mellom Telenor og kunden. Kunden velger selv blant de betalingsmåter som er tilgjengelig på Telenors nettbutikk. Uavhentede og ikke-betalte pakker vil bli belastet et gebyr på kr 250 for å dekke Telenors utlegg. Frakt tur/retur og oppkravsgebyr kommer i tillegg og blir beregnet etter Postens satser. Ved manglende betaling vil kravet, etter forutgående varsel, bli sendt til inkasso.

8 Levering

Telenor leverer varen til kundens bostedsadresse i Norge. Med bostedsadresse menes den adressen som er registrert i det sentrale folkeregisteret. Levering av varen skjer på den måte, på det sted og til det tidspunkt som er angitt i ordrebekreftelsen. Telenor har risikoen for varen inntil den overtas av kunden. Varen anses overtatt av kunden når kunden har fått varen i sin besittelse. Varene blir sendt samlet når disse er tilgjengelig på lager. 

9 Undersøkelse av varen

Etter at kunden har mottatt varen skal kunden snarest mulig undersøke om varen er i samsvar med ordrebekreftelsen, om varen er blitt skadet under transporten, eller om varen ellers har feil eller mangler. Ved mangler eller feil kan kunden kontakte Telenor Maritim Radio sin kundeservice på telefonnummer 67893200 eller e-post sertifikat@telenor.com dersom saken vedrører sertifikat eventuelt lisensavdelingen@telenor.com hvis saken vedrører lisensabonnement.

10 Utsolgt

Er en vare utsolgt vil Telenor informere kunden snarest mulig om dette. Kunden vil også motta informasjon om eventuell ny leveransedato.

11 Reklamasjon

11 a)Forsinkelse fra Telenors side

Om kunden ikke mottar varen eller levering er forsinket i henhold til avtalen mellom Telenor og kunden og dette ikke skyldes forhold på kjøpers side, kan kjøper etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, kreve oppfyllelse, heve avtalen og kreve erstatning fra selgeren. Det vises til forbrukerkjøpslovens kapittel 5. Dersom leveringen av produktene blir forsinket, vil kunden motta informasjon snarest etter at Telenor har blitt kjent med forsinkelsen. Kunden vil motta informasjon om, og eventuelt når levering kan skje. 

11 b) Feil og mangel ved varen

Eventuelle feil og mangler ved produktet skal meldes til Telenor innen rimelig tid etter at kunden har oppdaget samme. Slik melding kan gis skriftlig eller muntlig. Dersom produktene har en feil eller mangel har Telenor rett til å søke å utbedre feil. Om slik retting ikke er mulig kan kunden kreve omlevering, prisavslag, erstatning og heving av avtalen. Det vises til forbrukerkjøpsloven § 6.. Telenor anbefaler av bevishensyn at reklamasjonen sendes skriftlig. Kunden vil motta en skriftlig bekreftelse på sin reklamasjon. Telenor vil også skriftlig bekrefte mottak av varer som sendes tilbake til oss eller vårt serviceverksted for inspeksjon eller feilretting. Retten til å reklamere gjelder i to år etter at kunden overtok varen, eller fem år dersom varen er ment å vare vesentlig mer enn to år.  

11 c) Mislighold fra kjøpers side 

Dersom kjøperen ikke betaler eller oppfyller de øvrige pliktene etter avtalen, og dette ikke skyldes forhold på Telenors side, kan Telenor etter omstendighetene holde varen tilbake, kreve oppfyllelse av avtalen, kreve avtalen hevet samt kreve erstatning fra kjøperen. Telenor kan også kreve renter ved forsinket betaling, inkassogebyr og gebyr ved ikke forskuddsbetalte uavhentede varer. Det vises til forbrukerkjøpsloven kapittel 9.

12 Angrerett

Kjøperen kan angre kjøpet av varen etter angrerettslovens bestemmelser. Det medfølger angrerettskjema som kan benyttes til dette formålet. Kjøperen må gi selger melding om bruk av angreretten innen 14 dager etter at varen er mottatt. Ved bruk av angreretten må varen leveres tilbake til Telenor innen rimelig tid. Telenor er forpliktet til å tilbakebetale hele kjøpesummen til kjøperen innen 14 dager fra tidspunktet Telenor mottar varen eller henteseddel eller varen er stilt til Telenors rådighet. 

Telenor kan kreve at kjøperen skal betale kostnadene for returforsendelsen. Kjøperen kan undersøke produktet før han eller hun angrer på kjøpet. Varen må likevel kunne leveres tilbake til selgeren i tilnærmet samme stand og mengde som den var i da kjøperen mottok den. Så fremt det er mulig skal kjøperen returnere varen i originalemballasjen. Kjøperen kan ikke angre på kjøp av varer som forringes raskt, varer som etter sin art ikke kan tilbakeleveres, eller på lyd- og bildeopptak (herunder CDer, DVDer) eller data-maskinprogrammer hvor forseglingen er brutt.

13 Salgspant

Telenor har salgspant i den leverte varen inntil kjøpesummen, inkludert renter og omkostninger er betalt i sin helhet.

14 Tvister

Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kunden bringe saken inn for Forbrukerrådet. Tvisten skal løses etter norsk rett. Bringes saken inn for domstolene, skal den avgjøres i kjøperens verneting

15 Annet

Alle telefoner, nettbrett og datamaskiner som selges i nettbutikken, med og uten abonnement, har 12 måneder binding mot Telenor/djuice.